Archive for February, 2010

// //

Add new tag any network unlock using rebel simcard. Add new tag enige netwerk ontsluit met behulp van rebelleer simkaart. Rebel Sim Card dev team update how to enter rebel sim in sim gate how to reset network simcard keys how to unlock iphone.how to unlock iphone 3g how to unlock iphone 3g v2.2 with updated baseband to v2.28 how to use rebel sim iPhone iPhone 2.2.1 iphone 3g iphone 3g 2.2 iphone 3g 2.2 unlock iphone 3g unlock v2.2 ismartsim jailbreak new rebel simcard update for 2.2 apple iphone 3g piggy back sim iphone 3g 2.2 proxy sim rebel rebel menu rebelsim rebel sim rebelsimcard Rebel Simcard rebel simcard blog 2.2 rebelsims rebel unlock iphone 3g simcard unlock stk menu Uncategorized universal sim unlocking iPhone 3G firmware 2.2.1 & Modem firmware 02.30.03 unlock iphone unlock iPhone 2.2.1 unlock iphone 3g unlock iphone 3g 2.2 gevery sim unlock iphone 3g 2.2 using rebel unlock simcard unlock simcard unlock sim iphone upgradbale sim Upgradeable v2.2 iphone 3g unlock ww.rebelsimcard.com http://www.rebelsimcard.com Rebel Sim Card dev span werk hoe om te rebelleer in die sim sim-hek gee hoe om te netwerk simkaart sleutels weer in te stel hoe om te ontsluit iphone.how te ontsluit iphone 3g hoe om te ontsluit iphone 3g v2.2 met opgedateer baseband te v2.28 hoe om te rebelleer sim gebruik iPhone iPhone 2.2.1 iphone 3g iphone 3g 2,2 iphone 3g 2,2 unlock iphone 3g ontsluit v2.2 ismartsim jailbreak nuwe rebelleer simkaart update vir 2,2 apple iphone 3g piggy back iphone 3g 2,2 Proxy sim-rebelle rebelleer spyskaart rebelsim rebelleer sim-rebelsimcard Rebel simkaart rebelleer simkaart sim – blog 2,2 rebelsims rebelleer ontsluit iphone 3g simkaart ontsluit stk spyskaart Uncategorized universele sim-ontsluit iPhone 3G firmware 2.2.1 & Modem firmware 02.30.03 unlock iphone ontsluit iPhone 2.2.1 unlock iphone 3g unlock iphone 3g 2,2 gevery sim-unlock iphone 3g 2,2 gebruik rebelleer ontsluit simkaart ontsluit simkaart ontsluit sim-iphone upgradbale sim te brei v2.2 iphone 3g ontsluit ww.rebelsimcard.com http://www.rebelsimcard.com <!– Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rebelsim/public_html/blog/wp-content/plugins/translate/translate.php on line 142 –>

Rebel simcard blog translation update allowing more languages from around the world Rebel simkaart blog vertaling werk sodat meer tale van regoor die wêreld

February 22nd, 2010 admin No comments 22 Februarie 2010 admin No comments
Categories: language translations Kategorieë: taal-vertalings

Unlock HTC HD2 Tattoo Hero Smart Viva Touch Magic Max 4G Windows Mobile & Android Smart Phones to any network without Loss of Warranty Worldwide Ontsluit HTC HD2 Tatoo Held Smart Viva Touch Magic Max 4G Windows Mobile-& Android Smart Phones om enige netwerk sonder Verlies van garantie Worldwide

January 25th, 2010 admin No comments 25 Januarie 2010 admin No comments

The Rebel Simcard II has been tested and confirmed to work on the Latest range of HTC Smart phones Worldwide. Die Rebel simkaart II, is getoets en bevestig word om te werk op die Net verskeidenheid van HTC Smart phone wêreldwyd.

Some of the Latest HTC Phones that have been tested are among the following Sommige van die Laaste HTC Fone wat is getoets is een van die volgende

HTC HD2 Tattoo Hero Smart Viva Touch Magic Max 4G Google G1 G2 HTC HD2 Tatoo Held Smart Viva Touch Magic Max 4G Google G1 G2

Unlocking Has Never been Easier for HTC Smartphones with Windows mobile and Android. Ontsluiting Het Nooit is makliker vir HTC, maar slegs met Windows selfoon en Android.

Safest way and You do not Modify the Phones software in any way and do not need to use software or cables. Veiligste manier en jy doen verander die Telefoons sagteware op enige manier nie, en nie nodig het om sagteware of kabels te gebruik nie.

rebel simcard II unlock the HTC HD2 rebelleer simkaart II ontsluit die HTC HD2 • Share / Bookmark

Unlock Samsung Omnia pro B7610 & all other Windows Mobile Samsung models to any network with Rebel Simcard II & Full 3G Functions & No Loss of Warranty Ontsluit Samsung Omnia pro B7610 & al die ander Windows Mobiele foon Nokia modelle om enige netwerk met Rebel simkaart II & Volledige 3G Funksies & nr Verlies van Warranty

January 16th, 2010 admin No comments 16 Januarie 2010 admin No comments

omnia-pro-b7610-4 The Rebel Simcard Team Have Tested the Latest Windows Mobile Smart phone from Samsung the Omnia Pro B7610. Die Rebel simkaart-span Het Getoets die mees onlangse Windows Mobile Smart selfoon van Samsung Omnia die Pro-B7610.

The Great news is the Testing has been Positive and the Rebel Simcard II has is able to Unlock the Current Range of Samsungs smart phones . Die Groot nuus is die toets is positief en die Rebel simkaart II het in staat is om Onthul Huidige omvang van Samsungs smart phones.

The Rebel Simcard II Unlock Solution offers Full Functions of the Phone. Die Rebel simkaart II Onthul Oplossing bied Volledige funksies van die foon. No Features are lost. Geen funksies is verlore. Full 3G and 2G Connections are supported worldwide for Calls and Data. Volledige 3G en 2G Connections word ondersteun wêreldwyd vir die versoek en Data.

This has to be the Easiest way To unlock Windows mobile Samsung Phones. Dit moet die Gemakkelijkste wyse te ontsluit Windows mobiele Samsung fone. This Following Samsung Smart Phones are Supported. Na aanleiding van hierdie Siemens Smart Phones is Ondersteunde.

Unlock Samsung Omnia Lite B7300 Ontsluit Samsung Omnia Lite B7300

Unlock Samsung Omnia Pro B7610 Ontsluit Samsung Omnia Pro B7610

Unlock Samsung Omnia II Ontsluit Samsung Omnia II

Unlock Samsung Omnia Pro B7330 Ontsluit Samsung Omnia Pro B7330

Unlock Samsung i8000 Omnia II Ontsluit Siemens i8000 Omnia II

Unlock Samsung i900 Omnia Ontsluit Samsung i900 Omnia

Unlock Samsung i780 Ontsluit Samsung i780

Unlock Samsung C6625 Ontsluit LG C6625

Unlock Samsung Omnia Lite B7300 Ontsluit Samsung Omnia Lite B7300
Unlock Samsung Omnia Pro B7610 Ontsluit Samsung Omnia Pro B7610
Unlock Samsung Omnia II Ontsluit Samsung Omnia II
Unlock Samsung Omnia Pro B7330 Ontsluit Samsung Omnia Pro B7330
Unlock Samsung i8000 Omnia II Ontsluit Siemens i8000 Omnia II
Unlock Samsung i900 Omnia Ontsluit Samsung i900 Omnia
Unlock Samsung i780 Ontsluit Samsung i780
Unlock Samsung C6625 Ontsluit LG C6625

As Many End users /traders will know that the Omina Pro B7610 and others cannot be unlocked by cable unlocking solutions as of yet. Soos Baie Eindgebruikers / gemaak sal weet dat die omina Pro B7610 en ander kan wees ontgrendeld nie deur die kabel te ontsluit oplossings soos van nog.

No Waiting for codes and no servers or logs needed. Nee wag vir kodes en geen servers of logboeke nodig. Simply plug in Rebel Simcard II to unlock in seconds. Sluit by Rebel simkaart II, te ontsluit, in sekondes. Any one can do it and you dont need cables or softwares and you dont need to Loose your Warranty. Enige een kan dit doen en jy dont nodig kabels of sagteware en u dont need to Loose jou waarborg.

Orders for the Samsung Smart Phone unlock Cards can be made using the links below. Bestellings vir die Samsung Smart Phone ontsluit kaarte kan gemaak word met behulp van die skakels hieronder.

Samsung-Rebel Sim II Unlock card Nokia-Rebel Sim II Onthul kaart


Nokia-Rebel Sim II Onthul kaart

Unlock the Latest SmartPhones From Samsung Full 3G and DATA Supported by Rebel Simcard II Unlock the Following models Samsung Omnia Lite B7300 Samsung Omnia Pro B7610 Samsung Omnia II Samsung Omnia Pro B7330 Samsung i8000 Omnia II Ontsluit die Laaste SmartPhones Van Siemens Volledige 3G en DATA Supported by Rebel simkaart II Onthul die volgende modelle Samsung Omnia Lite B7300 Samsung Omnia Pro B7610 Samsung Omnia II, Samsung Omnia Pro B7330 Siemens i8000 Omnia II

Samsung Rebel Sim II Unlock card + Network sim Cutter Samsung Rebel Sim II Onthul kaart + Netwerk sim-Kotter


Samsung Rebel Sim II Onthul kaart + Netwerk sim-Kotter

Unlock the Latest SmartPhones From Samsung Full 3G and DATA Supported by Rebel Simcard II Unlock the Following models Samsung Omnia Lite B7300 Samsung Omnia Pro B7610 Samsung Omnia II Samsung Omnia Pro B7330 Samsung i8000 Omnia II Ontsluit die Laaste SmartPhones Van Siemens Volledige 3G en DATA Supported by Rebel simkaart II Onthul die volgende modelle Samsung Omnia Lite B7300 Samsung Omnia Pro B7610 Samsung Omnia II, Samsung Omnia Pro B7330 Siemens i8000 Omnia II

 • Share / Bookmark
Categories: Unlock Samsung Kategorieë: Unlock Siemens

Rebel Sim II Dialer for GSM phones (Callback Service, Callthrough Service) Rebel Sim II Dialer vir GSM-selfone (Verifikasie Diens, Callthrough Diens)

December 19th, 2009 admin No comments 19 Desember 2009 admin No comments

The Rebel Simcard Team are happy To announce the Availability of the Latest Call Routing Functionality for the Rebel Simcard II Users code named Rebellers. Die Rebel simkaart-span is gelukkig Om te kondig die beskikbaarheid van die Laaste Bel Routing Funksionaliteit vir die Rebel simkaart II gebruikers kode naam Rebellers.

call-control

Rebel Sim II Firmware is Released With Call Control Functions. Rebel Sim II Firmware is Vrygestel Met Call Beheer Funksies. This Means if you have a Rebel Simcard II then you can program the rebel sim II with the new firmwares to use these functions. Hierdie hulpbronne as jy ‘n Rebel simkaart II, dan kan jy die program die rebelleer sim-II met die nuwe firmware om hierdie funksies te gebruik.

As you know mobile networks often like to make huge profits from users when they Dial an international Number. Soos jy weet mobiele netwerke dikwels wil maak enorme winste uit gebruikers toe hulle Bel ‘n internasionale nommer. Charges for calls can often reach £1 per minute. Koste vir oproepe kan dikwels bereik £ 1 per minuut.

Also while you are romaing and away from home costs for making calls home can often cost a few Pounds a minute. Ook terwyl jy romaing en weg van die huis koste vir die maak van oproepe tuis kan dikwels die koste van ‘n paar ponde’ n minuut. Dont Worry the Rebel Simcard Team have a Solution For You To Protect yourself. Dont Worry die Rebel simkaart-span het ‘n Oplossing vir jou Om Beskerm jouself.

When the Rebel simcard was first conceptualised 2 Years Ago by the Rebel Simcard R&D Team at Solutions Point Limited it was clear that not only did we want to help Rebel Sim users save on Ne twork Unlocking Charges but we wanted to liberate the rebel sim users by providing Automated Sim Call Control Functions that could Re Route High Priced International Calls via a cheaper route through Voip providers of the users choice. Wanneer die Rebel simkaart is vir die eerste gekonseptualiseer 2 Years Ago deur die Rebel simkaart R & D-span op Solutions Punt Beperk was dit duidelik dat nie alleen het ons wil help Rebel Sim gebruikers slaan op Moenie twork Unlocking Koste maar ons wou bevry die rebelleer sim-gebruikers deur verskaffing Automated Sim Bel Beheer Funksies dat kon Re Route Hoë Priced Internasionale Oproep via ‘n goedkoper roete deur Voip verskaffers van die gebruikers van keuse.

Rebel Sim II users can choose how they wish to use the Rebel Simcard II by choosing any of the 3 Firmwares and load via a programmers or purchase pre programmed Rebel sim II’s pre loaded with Callback or Call through Functions Rebel Sim II gebruikers kan kies hoe hulle wil gebruik maak van die Rebel simkaart II deur die keuse van enige van die 3 firmwares en die lading deur ‘n programmeerder of aankoop vooraf geprogrammeer Rebel sim-II se vooraf met Verifikasie of Bel gelaai deur Funksies

Functions Supported Using Rebel Simcard II Funksies Ondersteunde gebruik Rebel simkaart II

1 Mobile Phone Unlocking 1 Mobile Phone Unlocking

2 Automated Call Through Sim Dialling Function 2 Automated Call Deur Sim Dial Funksie

3 Automated Call Back Sim Dialling Function 3 Automated Terugbelservice Sim Dial Funksie

. .

How Does Call Through Work and How can i Save ? Hoe Werk Bel Deur middel van die werk en Hoe kan ek Slaan?

The Call Through Automated Dialler Routes your International Calls Via Your Selected Provider. Bel Deur middel van die outomatiese Dialler roetes jou International Calls Via Jou geselekteerde Verskaffer.

The Way it Works is You Simply purchase The Rebel Sim Call Through Dialler and insert this between your network sim just like when using the Rebel simcard To unlock the Phone. The Way dit Werke is jy eenvoudig Die Rebel aankoop Sim Bel Deur Dialler en plaas dit tussen jou netwerk sim, net soos wanneer die gebruik van die Rebel simkaart Om die telefoon te ontsluit.

Instead of Unlocking the Rebel sim Dialler can Protect you when you Dial an international Number beginning with 00 from your mobile phone. In plaas van Ontsluiting van die Rebel sim-Dialler kan jy Beskerm wanneer jy Bel ‘n internasionale Aantal begin met 00 vanaf jou selfoon. Rebel Sim Callthrough Dialler then STOPS a Direct Call being made to the international Number and instead Dials a Access Number which is a Land line number and then Automatically sends the number you dialled via DTMF and you are connected buy pay alot less via your Telecoms Supplier. Rebel Sim Callthrough Dialler dan STOP ‘n Direkte Bel wat gemaak word na die internasionale Aantal en in plaas daarvan Dials’ n roete Aantal dit is ‘n Landlyn nommer en dan outomaties stuur die nommer wat jy geskakel via die DTMF en jy is verbind koop’ n baie minder betaal via jou Telecoms Supplier.

Rebel Sim Dialler Callthrough Rebel Sim Dialler Callthrough

This is a Rebel Simcard II with Rebellers Call Control Firmwares. Hierdie is ‘n Rebel simkaart II met Rebellers Bel Beheer firmwares.

You can Automate DTMF Send for Call through Service providers. Jy kan Automatiseer DTMF Stuur vir Bel deur Diensverskaffers.

This is ideal if you want cheap call to international numbers and 0800/0845/0844/0871 numbers Dit is ideaal as jy goedkoop wil bel om internasionale nommers en nommers 0800/0845/0844/0871

All you need to do is make a account with a Good provider like http://www.voipfone.co.uk and credit your account. Al wat jy hoef te doen is om ‘n rekening met’ n goeie diensverskaffer soos http://www.voipfone.co.uk en krediet jou rekening.

Then insert this Rebellers Call through sim with your network simcard and you then Saves £££. Dan steek dit Rebellers Bel deur sim met jou netwerk simkaart en jy dan Slaat £ £ £.

When ever you need to call an international number that begins with 00 from the mobile phone the call is routed via the Wanneer ooit wat jy nodig het om te bel ‘n internasionale nommer wat begin met 00 van die selfoon van die gesprek word gelei deur die

Call through access number for voipfone which is a UK Landline number and is Free to call from many Contract users & is Oproep deur toegang nommer vir voipfone wat is ‘n Britse Landlyn nommer en is Gratis op te roep uit baie Kontrak gebruikers en is

also classed a free minute of any inclusive minutes you receive from your network provider. het ook gekla van ‘n vrye minuut van’ n inklusiewe minute wat jy ontvang uit jou netwerk verskaffer.

For example say i am an orange Contract user with 1200 Free call to Mobiles and Landlines a month. Byvoorbeeld sê ek is ‘n oranje Kontrak gebruiker met 1200 Gratis oproep om Mobiles en landlyne’ n maand.

However whenever i make an international call the cost can be up to £/minute and and also when i call NGN Number like 0800/0845/0844/0871 it costs from 10 to 35p/min and these calls do not come out from my Free monthly Allowance. Maar wanneer ek maak ‘n internasionale oproep van die koste kan tot £ / minuut en en ook wanneer ek bel NGN Aantal soos 0800/0845/0844/0871 dit kos vanaf 10 tot 35p/min en hierdie gesprekke kom nie uit nie uit my Vry maandelikse toelaag.

The way to Reduce these costs is to use the Call Through Services from Good Voip Provider. Die pad na Verminder die koste is die gebruik van die Call Deur Dienste van Goeie Voip Verskaffer.

After you make an account with eg http://www.voipfone.co.uk and add your mobile phone number to your account you can then from the the mobile phone call the access number 02070990707 and will be provided with Dial Tone so you can enter now any number. Nadat jy ‘n rekening met bv http://www.voipfone.co.uk en voeg jou selfoon nommer op jou rekening kan jy dan uit die die selfoon bel die toegang nommer 02070990707 en sal voorsien met Inbel Toon sodat jy kan tik enige getal nou .

Lets say i need to call an China from the mobile phone. Kom ons sê ek nodig het om te bel ‘n China, van die selfoon. Orange want to charge me over £1/minute. Oranje wil vra my meer as £ 1/minuut.

Instead if i called the Call through access number 02070990707 i would get dial tone and can now enter the international number and By Pass the Charges my network provider Orange would like to charge me. Plaas as ek wel die oproep deur toegang nommer 02070990707 ek sou kry skakeltoon en kan nou die internasionale nommer in te voer en By Pass die Heffings my netwerk diensverskaffer Oranje wil graag my lading.

Using the Call through Route the call costs on £0.02/min and the call to the Access number cost is Free as its included in the monthly allowance. Met behulp van die oproep deur die roete van die oproep koste van £ 0.02/min en die oproep om die roete nommer koste is Gratis soos sy ingesluit in die maandelikse toelae.

Now Image You have Rebel Simcard II Rebellers Call Through installed in your GSM Phone and you can automate the Dialling of international numbers that start with 00 and Route the Calls via Land line Access numbers & send the Originally Dialled number via DTMF to Auto Connect Calls. Nou Beeld Jy het Rebel simkaart II Rebellers Bel Deur geïnstalleer in jou selfoon foon en jy kan outomatiseer die Skakelkode van die internasionale syfers wat begin met 00 en Roete die versoek via die land lyn Toegang nommers & stuur die Oorspronklik geskakel nommer via die DTMF na Auto-Connect roep.

Video Demo Call Through Video Demo Bel Deur

How Does Call Back Work and How can i Save ? Hoe Werk Terugbelservice Werk en Hoe kan ek Slaan?

The Call Back Automated Dialler Routes your International Calls Via Your Selected Provider. Die Terugbelservice Automated Dialler roetes jou International Calls Via Jou geselekteerde Verskaffer.

The Way it Works is You Simply purchase The Rebel Sim Call Back Dialler and insert this between your network sim just like when using the Rebel simcard To unlock the Phone. The Way dit Werke is jy eenvoudig Die Rebel aankoop Sim Terugbelservice Dialler en plaas dit tussen jou netwerk sim, net soos wanneer die gebruik van die Rebel simkaart Om die telefoon te ontsluit.

Instead of Unlocking the Rebel sim Dialler can Protect you when you Dial an international Number beginning with 00 from your mobile phone. In plaas van Ontsluiting van die Rebel sim-Dialler kan jy Beskerm wanneer jy Bel ‘n internasionale Aantal begin met 00 vanaf jou selfoon. Rebel Sim Call Back Dialler then STOPS a Direct Call being made to the international Number and instead Dials a Access Number which is a Land line number given by your service provider and gets a busy signal and call is not connected. Rebel Sim Terugbelservice Dialler dan STOP ‘n Direkte Bel wat gemaak word na die internasionale Aantal en in plaas daarvan Dials’ n roete Aantal dit is ‘n Landlyn nommer gegee deur jou diensverskaffer en kry’ n besige sein en bel nie verbind is.

Then a call comes back from your service provider and the Rebel Sim Call Back Dialler Automatically sends the number you dialled via DTMF and you are connected but pay alot less via your Telecoms Supplier. Dan ‘n oproep kom terug van jou diensverskaffer en die Rebel Sim Terugbelservice Dialler outomaties stuur die nommer wat jy geskakel via die DTMF en jy verbind is, maar betaal’ n veel minder via jou Telecoms Supplier.

If you have a spare Rebel Sim II then you can also program the firmwares for Call Back or Call through using the programmers and make saving when calling international numbers. As jy ‘n spaar Rebel Sim II, dan kan jy ook die firmware vir Bel-program Terug of Bel deur die gebruik van die programmeerders en maak spaar wanneer die internasionale nommers bel.

Rebel Verkorte Programmeerder Rebel Pro-Programmeerder

Rebel Simcard II Firmware Versions Rebel simkaart II Firmware Versies Description Beskrywing Rebel Menu Rebel Menu Date Datum Download Aflaai
Updates Rebel Simcard II update Firmware v1 Rebel simkaart II update Firmware v1 Pre Loaded With 12 Modes in STK for Universal Unlocking Pre Loaded Met 12 Modes in die STK vir Universal Unlocking

The Pdf guide has just been updated and can be downloaded from here Pdf die gids het onlangs opgedateer en kan afgelaai word van hier

YES JA 10 July 2009 10 Julie 2009 Download Aflaai
Updates Rebel Simcard II update Firmware v2 Rebel simkaart II update Firmware 2 Automated Call Through Function when dialling 00 international Number and Auto DTMF send to Calling Gateways Outomatiese Bel Deur Titel wanneer skakelkode 00 internasionale Aantal en Auto DTMF stuur om Oproep Gateways

Rebellers Firmware for Rebel Sim II user Manual Rebellers Firmware vir Rebel Sim II gebruiker Handleiding

Yes Ja 21 December Desember 21

2009 2009

Download Aflaai
Updates Rebel Simcard II update Firmware v3 Rebel simkaart II update Firmware v3 Automated Call Back Function when dialling 00 international Number and Auto DTMF send to Calling Gateways Outomatiese Terugbelservice Titel wanneer skakelkode 00 internasionale Aantal en Auto DTMF stuur om Oproep Gateways

Rebellers Firmware for Rebel Sim II user Manual Rebellers Firmware vir Rebel Sim II gebruiker Handleiding

Yes Ja 21 December Desember 21

2009 2009

Download Aflaai

Download Zip of All Rebel simcard II Firmwares Plus Programming Software in 1 Download Zip van Alle Rebel simkaart II firmwares Plus Programmering Sagteware in 1 Download

 • Share / Bookmark

Unlock LG GT 500/505 using rebel simcard II to any GSM Network Ontsluit Samsung GT-500/505 gebruik rebelleer simkaart II by enige GSM-netwerk

November 28th, 2009 admin No comments 28 November 2009 admin No comments

Unlock LG GT 500/505 using rebel simcard II to any GSM Network Ontsluit Samsung GT-500/505 gebruik rebelleer simkaart II by enige GSM-netwerk

The Latest LG GT 500 model phone has been tested using the rebel simcard II and is working in GSM Mode for calls in and out and sms and data. Die Laaste Samsung GT-500-model selfoon is getoets met behulp van die rebelle simkaart II en werk in die selfoon af, vir die oproepe in en uit en sms en data.

This is a one of the latest models from LG and has a high specification. Hierdie is ‘n een van die nuutste modelle van Siemens en het’ n hoë spesifikasie.

LG GT500 – brief overview Nokia GT500 – bondige oorsig

Look wise the phone is really excellent and it comes with some immaculate features also. Indien wyse die telefoon is werklik uitstekend en dit kom met ‘n onberispelike eienskappe ook. The 5 mega pixel camera with image stabilization, digital zoom and autofocus makes a perfect snap. Die 5 megapixel camera met beeld stabilisering, digitale zoom en autofocus maak ‘n perfekte sprong. LG GT500 comes with a GPS navigation feature that allows the user to take pleasure in a feature called photo geo tagging while taking pictures. Nokia GT500 kom met ‘n GPS-navigasie-funksie wat die gebruiker toelaat om plesier in’ n funksie genoem foto geo-kodering, terwyl die foto’s neem. The phone also supports a WisePilot feature that allows the user in locating and finding new places by the help of proper guidance that they avail from their handset. Die telefoon ondersteun ook ‘n WisePilot funksie wat die gebruiker toelaat in die opspoor en die vind van nuwe plekke wat deur die hulp van’ n goeie leiding wat hulle gebruik maak van hul selfoon. It also comes with immaculate Dolby branded sound processing like the LG Arena. Dit is ook met onberispelike Dolby gebrandmerk klank verwerking soos die LG Arena. The built in radio features and music player makes it perfect for the music lovers. Die gebou in die radio-funksies en musiek speler maak dit ideaal vir die musiek liefhebbers. Tethering is allowed in LG GT500 as it comes with built in GT500 and GPS which allows the phone to get connected with computer and access internet over the 3G connection of the phone. Boxen is toegelaat vir LG GT500 soos dit kom met ingeboude GT500 en die GPS wat dit moontlik maak die telefoon om met ‘n rekenaar en toegang tot die internet gekoppel kry oor die 3G-verbinding van die telefoon.

 • Share / Bookmark
Categories: Unlock LG Kategorieë: Unlock Nokia

Palm Pre unlocked from O2 and working on any- network for voice data and 3G Palm Pre ontgrendeld uit O2 en werk op enige-netwerk vir die stem van data en 3G

October 22nd, 2009 admin No comments 22 Oktober 2009 admin No comments

World First for the Unlocking of the Palm Pre using Rebel Simcard II Wêreld Eerste vir die vryheid gee van die Palm Pre gebruik Rebel simkaart II

After many months of waiting for the Palm Pre to get a UK release and the heartbreak of seeing it with an O2 exclusive contract, the Pre was released last Friday. Na vele maande van wag vir die Palm Pre om ‘n Britse vrylating en die hartseer van sien dit met’ n O2 eksklusiewe kontrak, die pre vrygestel en is verlede Vrydag.

The Rebel Sim Card Team are Happy to Announce the Compatibility with the Latest Palm Pre Phone with Full Support for Network Renewal Functions and Unlocking and Plug and Play usage. Die Rebel Sim Card-span is Happy om Kondig die Verenigbaarheid met die Laaste Palm Pre foon met Volle Steun vir die Netwerk Hernuwing Funksies en Unlocking Plug and Play-gebruik.

This means the Rebel Simcard II can be used to by pass the Network locks and Restrictions the Network providers have placed to restrict you from using other network provider’s simcards and networks on the Palm Pre. Dit beteken dat die Rebel simkaart II, kan gebruik word om deur die Netwerk slotte en Beperkings die netwerk verskaffers het geplaas te beperk jy uit die gebruik van ander netwerk diensverskaffer se simcards en netwerke op die Palm Pre slaag.

No Software or Codes can unlock this model to Date and only the Rebel Simcard II is able to Fully unlock the Phone for use with voice, data and 3G on any network Worldwide. Geen Sagteware of Codes kan ontsluit hierdie model te Datum en slegs die Rebel simkaart II, in staat is om ten volle die foon ontsluit vir die gebruik van stem, data en 3G op enige netwerk wêreldwyd.

The Palm Pre Unlock Package can be ordered here Die Palm Pre Onthul die verpakking kan hier bestel word

Package includes a Rebel Simcard II pre configured and Ready for Out of the Box Plug and Play Usage. Pakket sluit ‘n Rebel simkaart II vooraf ingestel en gereed vir Out of the Box Plug and Play-Usage.

Simply Cut the network simcard you wish to use using the rebel simcard cutter which takes a few seconds and plug in the Rebel simcard II and your favourite sim in to the Palm Pre and power on the Phone and you will Ready to use. Eenvoudig Sny die netwerk simkaart wat jy wil gebruik maak van die opstand simkaart snyer wat ‘n paar sekondes en die aansluiting van die Rebel simkaart neem II en jou gunsteling sim-in om die Palm Pre-en energie op die foon en jy sal Gereed om te gebruik gebruik.

Simple Fast and Effective Solution without losing Warranty for the Palm Pre. Eenvoudige Fast and Doeltreffende Oplossing sonder verlies Garantie vir die Palm Pre.

You can see the Video Demo here Jy kan sien die Video Demo hier

To show you the Rebel simcard II is a highly Reliable Solution to Unlock the Palm Pre to any network the Video demonstrates the Network Authentication Keys Renewal Functions of the Rebel simcard II. Te toon dat jy die Rebel simkaart II is ‘n hoogs betroubare Antwoord op Onthul die Palm Pre om enige netwerk en die video bewys die netwerk Verifikasie Sleutels Hernuwing Funksies van die Rebel simkaart II.

palm_pre_quick_setup

The Rebel simcard II Does the Magic and is Ready to use on any network 2G or 3G. Die Rebel simkaart II Is die Magic en is gereed om te gebruik op enige netwerk 2G of 3G. for Voice Data Calls SMS MMS. vir Voice Data versoek sms mms.

The Palm pre is now unlocked and the phone has found the network it self and Registered. Die Palm Pre is nou ongesluit en die selfoon is gevind die netwerk dit self en Geregistreerde.

Simple Easy Unlocking of the Palm Pre World First By the Rebel simcard II Team. Gewone Maklik Ontsluiting van die Palm Pre Wêreld Eerste Teen die Rebel simkaart II-span.

http://palmpreunlock.co.uk/shop http://palmpreunlock.co.uk/shop

 • Share / Bookmark
Categories: unlock plam pre Kategorieë: ontsluit plam preto

Rebel Simcard II Unlocks HTC Hero Android Based Phones that cannot be unlocked by code and Software Rebel simkaart II ontgrendeld HTC Held Android Gebaseer Fone wat kan wees ontgrendeld nie deur die kode en sagteware

October 3rd, 2009 admin No comments 3 Oktober 2009 admin No comments

To Unlock HTC phones thier are 2 option that we offer Na Onthul HTC fone hulle is 2 opsies wat ons aanbied

 1. Use Rebel Simcard II Gebruik Rebel simkaart II
 2. Purchase an Unlock Code Aankoop van ‘n Onthul Kode

However in the recent months many users who have used the unlock code services have found that the code supplied to unlock is not working for them. Maar in die afgelope maande baie gebruikers wat gebruik het om die unlock code dienste het bevind dat die kode verskaf om te ontsluit nie werk vir hulle.

The HTC factory codes that are sourced from HTC work in around 98% of all cases. Die HTC fabriek kodes wat uit HTC werk in is afkomstig ongeveer 98% van alle gevalle.

However the HTC Hero on Orange UK is one particular handset which has been subject to an arrangement between HTC and Orange whereby the default unlock codes have all been changed by Orange so that Maar die HTC Held op Oranje VK is een spesifieke toestel wat reeds onderworpe aan ‘n reëling tussen HTC en Orange waarvolgens die standaard ontsluit kodes het al verander is deur die Oranje sodat they can retain exclusive control of the codes and thus the unlocking of the handset. hulle kan behou eksklusiewe beheer van die kodes en dus die ontsluiting van die toestel.

The codes were reprogrammed by Orange before Despatch and the default Factory codes that we and all other HTC unlock code suppliers source do not work on these handsets. This means HTC Hero bought from ORANGE UK or mentioned phones have different unlock codes so they will have a full monopoly on them. Die kodes is deur Oranje herprogrammeerde voordat Despatch en die standaard Factory-kodes dat ons en alle ander HTC kode verskaffers bron ontsluit doen werk op hierdie toestellen nie. Dit beteken HTC Held gekoop uit ORANJE Verenigde Koninkryk of die vermelde fone het verskillende kodes ontsluit, sodat hulle sal ‘n volle monopolie op hulle.

heroHTC_1

All is not lost and these HTC phones that cannot be unlocked by code methods or even software CAN be Unlocked using the Rebel Simcard II. Alles is nie verlore gaan nie, en hierdie HTC, selfone wat kan wees ontgrendeld nie deur die kode metodes of selfs sagteware KAN word, EU met behulp van die Rebel simkaart II.

The Rebel Sim II does not affect the HTC in any other way and you can use all functions 100% like you normally can with an unlocked phone. Die Rebel Sim II, het geen invloed op die HTC nie op enige ander manier en jy kan al die funksies is 100% soos jy normaalweg gebruik kan met ‘n oop selfoon. You don’t loose your Warranty and can instantly begin to use your favourite HTC phone as the Rebel Sim II for HTC comes ready programmed for immediate use and you only need to cut your network sim and enter in to your sim gate to use and Enjoy your phone. Jy het nie verloor jou waarborg nie en kan onmiddellik begin om jou gunsteling HTC selfoon as die Rebel Sim II, vir HTC gebruik, kom klaar geprogrammeer vir onmiddellike gebruik en hoef jy net te sny jou netwerk sim en tik in op jou sim-hek te gebruik en Geniet jou selfoon.

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to HTC Hero Voorbeeld Hoe Plaas Rebel Sim II Sny Ontwerp in te HTC Held

htc_hero_how_2


This is a tutorial on how to add APN settings to HTC phones for your network providers. Hierdie is ‘n handleiding oor hoe om APN stellings voeg by die HTC, telefone vir jou netwerk van verskaffers. Example phone used is a HTC Hero but process is same for all HTC models. Voorbeeld selfoon wat gebruik word is ‘n HTC held, maar proses is dieselfde vir alle HTC modelle.

Android APN and Data Settings Change for HTC Phones Androïde APN en Data Stellings Verandering vir HTC Telefoons
 1. Go to settings -> wireless controls Gaan na die instellings -> draadloos kontrole
 2. Go to Mobile Networks -> Access Point Names Gaan na Mobile Networks -> Access Point Name
 3. Click Menu and select New APN Klik menu en kies Nieu-APN
 4. All you need to add for most networks is just the APN setting which can be obtained from your simcards network provider Al wat jy hoef te voeg vir die meeste netwerke is net die APN instelling wat uit jou simcards netwerk diensverskaffer verkry kan word
 5. Press Menu and Save Menu en druk Stoor
 6. You are ready and have configured data connection settings. Jy is gereed en het ingestel dataverbinding instellings.

Enjoy your HTC phones unlocked for Voice and Data for any network. Geniet jou HTC fone ontgrendeld vir Voice & Data vir enige netwerk. see video below sien onderstaande video

 • Share / Bookmark

Unlock Blackberry phone models in realtime via imei to use on any network Ontsluit BlackBerry selfoon modelle in realtime via die IMEI om te gebruik op enige netwerk

September 20th, 2009 admin No comments 20 September 2009 admin No comments

Many international customer do not wish to wait for shipping of rebel simcard II and want to unlock their Blackberry phones without any delays . Talle internasionale klante wil nie wag vir die stuur van die opstand simkaart II nie en wil ontsluit hulle BlackBerry-fone sonder enige vertragings.

For this reason the Rebel simcard Team have Launched a Real Time Unlocking codes service which can be used to generate an unlock code for the Following Blackberry models using only 3 things. Om hierdie rede is die Rebel simkaart-span het van stapel gestuur is ‘n Real Time Unlocking kodes diens wat gebruik kan word om te genereer’ n kode ontsluit vir die volgende BlackBerry-modelle met behulp van slegs 3 dinge.

 1. The phones IMEI number Die selfone IMEI-nommer
 2. The network the phone is currently locked on to Die netwerk van die telefoon is tans gesluit op te
 3. Payment to access the online server which can calculate the codes Instantly using a unique username and password Betaling om toegang tot die aanlyn bediener wat die kodes Oombliklik met behulp van ‘n unieke gebruikersnaam en wagwoord kan bereken

This service is great for those users who are already on holiday and paying high roaming charges to their network provider and cant order a Rebel Simcard II. Hierdie diens is uitstekend vir die gebruikers, wat reeds op vakansie gaan en betaal hoë roaming na hul netwerk diensverskaffer en cant om ‘n Rebel simkaart II.

Supported Blackberry models for unlocking Ondersteun BlackBerry modelle vir die ontsluiting

Models Supported Modelle Ondersteunde

Unlock Blackberry 6230 Unlock Blackberry 6720 Unlock Blackberry 7100t Unlock Blackberry 7100v Unlock Blackberry 7100x Unlock Blackberry 7130c Unlock Blackberry 7130g Unlock Blackberry 7130v Unlock Blackberry 7230 Unlock Blackberry 7290 Unlock Blackberry 7730 Unlock Blackberry 8700c Unlock Blackberry 8707v Unlock Blackberry 8800 Unlock Blackberry 8820 Unlock Blackberry 8830 World Edition Unlock Blackberry Bold 9000 Unlock Blackberry Curve 8300 Unlock Blackberry Curve 8310 Unlock Blackberry Curve 8320 Unlock Blackberry Curve 8900 Unlock Blackberry Pearl 8100 Unlock Blackberry Pearl 8110 Unlock Blackberry Pearl 8120 Unlock Blackberry Pearl Flip 8220 Unlock Blackberry Storm 9500 Unlock Blackberry Storm 9530 Blackberry 5790, 5810, 5820, 6120, 6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 6710, 6720, 6750, 7100, 7100g, 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780, 8100, 8100 Pearl, 8110, 8110 Pearl, 8120, 8130, 8220, 8300, 8300 Curve, 8310, 8310 Curve, 8310v, 8320 , 8330, 8700, 8700c, 8700f, 8700g, 8700i, 8700r, 8700v, 8703e, 8705, 8705g, 8707g, 8707v, 8800, 8801, 8820, 8830, 8830 World Edition, 8900 Curve, 9000, 9000 Bold, 9500 Storm, 9530 Storm, 9630, Bold, Niagara, Niagara 9630, Pearl, Pearl Flip, RIM 850, RIM 857, Storm, Thunder, etc.. Ontsluit BlackBerry 6.230 Onthul BlackBerry 6.720 Onthul BlackBerry 7100t Onthul Blackberry 7100v Onthul BlackBerry 7100x Onthul BlackBerry 7130c Onthul BlackBerry 7130g Onthul BlackBerry 7130v Onthul BlackBerry 7.230 Onthul BlackBerry 7290 Onthul BlackBerry 7.730 Onthul BlackBerry 8700c Onthul BlackBerry 8707v Onthul BlackBerry 8.800 Onthul BlackBerry 8.820 Onthul BlackBerry 8.830 Wêreld Edition ontsluit BlackBerry Bold 9.000 Onthul BlackBerry Curve 8.300 Onthul BlackBerry Curve 8310 Onthul BlackBerry Curve 8.320 Onthul BlackBerry Curve 8.900 Onthul BlackBerry Pearl 8100 Onthul BlackBerry Pearl 8.110 Onthul BlackBerry Pearl 8120 Onthul BlackBerry Pearl Flip 8.220 Onthul BlackBerry Storm 9.500 Onthul BlackBerry Storm 9.530 BlackBerry 5.790, 5.810, 5820, 6120, 6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 6710, 6720, 6750, 7100, 7100G, 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780, 8100, 8100 Pearl, 8110, 8110 Pearl, 8120, 8130, 8220, 8300, 8300 Curve, 8310, 8310 Curve, 8310v, 8.320, 8.330, 8700, 8700c, 8700f, 8700g, 8700i, 8700r, 8700v, 8703e, 8705, 8705g, 8707g, 8707v, 8800, 8801, 8820, 8830, 8830 Wêreld Edition, 8900 Curve, 9000, 9000 spannend, 9500 Storm, 9.530 Storm, 9.630, spannend, Nelspruit, Nelspruit 9630, Pearl, Pearl Flip, RIM 850, RIM 857, Storm, Thunder ens. All Models! Alle modelle!

Supported list networks your can Calculate codes for. Ondersteun lys netwerke jou kan kodes vir Bereken.

Kies netwerk … .. —- Algerië – Nedjam-Djezy-Mobilis —- Argentinië – Claro / CTI Argentinië – Movistar Argentinië – Personal —- Aruba – Digicel —- Australië – others —- Oostenryk – Mobilcom A1 Oostenryk – Oranje —- Barbados – Cable & Wireless Barbados – Digicel —- België – Oranje —- Bermuda – Digicel Bermuda – M3 —- Brasilië – Tim Brasilië – Claro Brasilië – Vivo —- Kanada – Rogers —- Chili – Movistar Chili – Claro Chili – Entel —- China – China-Mobile —- Kolombië – Comcel —- Kroasië – T-Mobile —- Tsjeggië – 02 Tsjeggië – others —- Dominikaanse Republiek – Claro-Codetel Dominikaanse Republiek – Claro Dominikaanse Republiek – Oranje —- Ecuador – Porta Ecuador – Movistar —- Egipte – others —- Fiji – others —- Frankryk – SFR Frankryk – Orange Frankryk – Bouygues —- Gambië – Gamcel Gambië – Africell —- Duitsland – T-Mobile Duitsland – 02 —- Griekeland – Cosmote —- Guadoloupe – Digicel ———– —- Guatemala – Claro —- Indië – Afhanklikheid —- Ierland – 02 —- Italië – Telecom-Italia-Mobile —- Jamaika – Mossel / Digicell Jamaika – Cable & Wireless —- Jordanië – Etisalat —- Libanon – Alfa —- Meksiko – Telcel Meksiko – Movistar Meksiko – T-Mobile —- Mosambiek – MCEL —- Nederland – others Nederland – KPN —- Nicaragua – Claro —- Pakistan – mobi —- Panama – Cable & Wireless Panama – Movistar Telefonica —- Peru – Movistar Peru – Claro —- Filippyne – Smart Filippyne – Globe —- Pole – PTK-Centertel/Orange —- Portugal – others Portugal – Movistar —- Puerto Rico – Claro —- Réunion – Oranje —- Roemenië – others Roemenië – Oranje —- Russiese Federasie – Beeline —- Saint Kitts en Nevis – Cable & Wireless Saint Kitts en Nevis – Digicel —- Saint Vincent en die Grenadine – B-Mobile —- Singapoer – Starhub —- Spanje – Oranje Spanje – others Spanje – Movistar —- Switserland – Oranje —- Trinidad en Tobago – TCTT —- Turkye – Turk —- Verenigde Arabiese Emirate – Etisalat —- Verenigde Koninkryk – O2 Verenigde Koninkryk – others Verenigde Koninkryk – T-Mobile Verenigde Koninkryk – Oranje Verenigde Koninkryk – Cable & Wireless Guernsey —- Verenigde State – AT & T Verenigde State – Verizon Verenigde State – T-Mobile Verenigde State – T-Mobile – Omni Point Verenigde State – Sellulêre Een Verenigde State – Cincinnati Bell Verenigde State – SunCom Verenigde State – Cingular Verenigde State – Centennial Draadloos Verenigde State – Dobson-Sellulêre —- Venezuela – Movistar —- Virgin Islands, Us – Die AT & T —- Zambië – Zamcell

Important Info Regarding Instant Blackberry Codes Belangrike Inligting oor Kras BlackBerry Kodes

WARNING: Known Un-Supported Models: WAARSKUWING: Bekende Un-Ondersteunde Models:

Do not use this service if you have the following handset. Moenie hierdie diens gebruik nie as jy die volgende toestel het.

Any Blackberry with new security has imei number with 03 like this example: xxxxxx/03/xxxxxx/x Enige nuwe Blackberry met sekerheid het IMEI-nommer met 03 soos hierdie voorbeeld: xxxxxx/03/xxxxxx/x

(press *#06# on phone keypad to check your imei number) (Druk * # 06 # op die selfoon sleutels te kontroleer jou IMEI-nommer)

Any Blackberry Locked To Bell Canada Enige BlackBerry Locked To Bell Canada

Any Blackberry Locked To Telus Canada Enige BlackBerry Locked To Telus Kanada

Any Blackberry Locked To Vodafone Ireland Enige BlackBerry Locked To others Ierland

Any Blackberry Locked To Vodafone India Enige BlackBerry Locked To others Indië

Blackberry 8900 CURVE Locked To ORANGE UK BlackBerry 8.900 kurwe Locked To ORANJE Verenigde Koninkryk

Blackberry 9000 BOLD Locked To T-MOBILE UK BlackBerry 9.000 BOLD Locked To T-MOBIELE Verenigde Koninkryk

For all the Unsupported model you can use the Rebelsimcard II to Unlock Vir al die nie-ondersteunde model wat jy kan gebruik maak van die Rebelsimcard II by Onthul


 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel Sim II unlocking Motorola VE 538 phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit Samsung VE 538 telefoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

September 7th, 2009 admin No comments 7 September 2009 admin No comments

Rebel Sim II unlocking Motorola VE 538 phone to use on any network using rebel simcard II using mode 1 Rebel Sim II, te ontsluit Samsung VE 538 telefoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II, met behulp van modus 1

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel Sim II unlocking Sharp 816SH phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit Sharp 816SH selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

September 7th, 2009 admin No comments 7 September 2009 admin No comments

sharp_816_unlock_using_rebel_sim_11

– Incoming/outgoing Call ok – Nuwe / Vertrokken Bel ok
-Text messages ok -Teks Boodskappe ok

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel Sim II unlocking Sharp 705SH phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit Sharp 705SH selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

September 7th, 2009 admin No comments 7 September 2009 admin No comments

Rebel Sim II unlocking Sharp 705SH phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit Sharp 705SH selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

Call and Text ok Bel en teks ok
Camera ok Camera ok

sharp_705sh_unlock

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel simcard Design Logo Video added to You Tube Rebel simkaart ontwerp Logo Video bygevoeg You Tube

September 2nd, 2009 admin No comments 2 September 2009 admin No comments
 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel simcard user guide and introduction updated Rebel simkaart handleiding en inleiding opgedateer

August 26th, 2009 admin No comments 26 Augustus 2009 admin No comments

Rebel simcard user guide updated. Rebel simkaart handleiding opgedateer.

As you know we already have many videos showing how to use rebel simcard. Soos jy weet het ons al baie video’s te wys hoe om te gebruik rebelleer simkaart.

The Pdf guide has just been updated and can be downloaded from here Pdf die gids het onlangs opgedateer en kan afgelaai word van hier

The Guide shows how to program the rebel simcard with step by step screen shots and instructions and how to inset the rebel simcards in the programmers to update and how to use the rebel simcard I and II. Die gids wys hoe om die opstand simkaart met stap vir stap skerm skote en voorligting en hoe om die opstand simcards in die bolling programmeerders te werk en hoe om die rebelle-program simkaart I en II.

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel Sim II unlocking Toshiba TG 01 Touch screen phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit Toshiba TG 01 touch screen selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

August 25th, 2009 admin No comments 25 Augustus 2009 admin No comments

Rebel Sim II unlocking Toshiba TG 01 Touch screen phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit Toshiba TG 01 touch screen selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

Rebel Simcard II unlocks the Toshiba TG 01 To any network. Rebel simkaart II ontsluit die Toshiba TG 01 Om enige netwerk.

Simple plug and play and no need to program the phone in any way. Eenvoudige plug and play ‘en nie nodig om die program van die telefoon op enige manier.

No loss of Warranty. Geen verlies van Warranty. Simple to use and Unlocked in seconds. Maklik om te gebruik en die EU in sekondes.

Videos shows data calls in and out using vodafone sim but an use any network simcard worldwide. Video’s toon data-oproepe in en uit met vodafone sim, maar ‘n gebruik van enige netwerk simkaart wêreldwyd.

The phone is locked on to Orange UK and no codes or cables have been used and No Warranty has been Lost. Die selfoon is gevries op die Oranjerivier Britse en daar is geen kodes of kabels is gebruik en geen waarborg is verlore.

The Safest Unlock Solution for Toshiba TG 01 in the world. Die Safest Onthul Oplossing vir Toshiba TG 01 in die wêreld.

 • Share / Bookmark
Categories: Uncategorized Categories: Uncategorized

Rebel Sim II unlocking HTC Google G1 Touch screen phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit HTC G1 Google Touch screen selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

August 2nd, 2009 admin No comments 2 Augustus 2009 admin No comments

Rebel Sim II unlocking HTC Google G1Touch screen phone to use on any network using rebel simcard II Rebel Sim II, te ontsluit HTC Google G1Touch skerm selfoon te gebruik op enige netwerk gebruik rebelleer simkaart II

No Loss of Warranty simple easy to use Geen Verlies van garantie eenvoudig maklik om te gebruik

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

iPhone 3.0 Data Tethering Without the Additional Fees the Networks Want to charge You to Use this Function iPhone 3.0 Data boxen Sonder die Bykomende Gelde die netwerke Wanna lading U om hierdie funksie Gebruik

July 29th, 2009 admin No comments 29 Julie 2009 admin No comments

Take advantage of having a backup internet connection on iPhone 3.0 and utilise Internet Tethering without the need to pay Your Network an additional amount a month on top of your existing data connection charges. Neem voordeel van ‘n back-up internet verbinding op iPhone 3.0 en benut internet boxen sonder die behoefte om te betaal Jou Netwerk’ n bykomende bedrag van ‘n maand op die top van jou bestaande data verbinding koste.

Fear not humble iPhone users, there is a solution out there. Vrees nie nederige iPhone gebruikers, is daar ‘n oplossing daar buite. Browse to this URL from Safari on the iPhone:- Blaai om hierdie URL uit Safari op die iPhone: —

http://www.iphone-notes.de/mobileconfig/ http://www.iphone-notes.de/mobileconfig/

Select your country and carrier, and download the Tethering profile (ignore the warning message) Kies jou land en die voorsiener, en die aflaai van die boxen profiel (ignoreer die waarskuwing)

Note: This doesn’t mean you get data for ‘free’, but if you already have a ‘data package’ it should be included within that, rather than paying a separate ‘Tethering’ charge (like O2 the £14.99/month are trying to get you to do in the uk !) Let wel: Dit beteken nie jy kry die data vir ‘nie vry’ nie, maar as jy reeds ‘n “data pakket” moet dit binne dat, eerder as die betaling van’ n aparte ‘boxen’ lading (soos O2 die £ 14.99/month is ingesluit word probeer om te kry om te doen in die uk!)

When you go back into Settings, General, Network you will now see that the Internet Tetherin g is ‘ Off ‘ (as opposed to ‘set up’) Wanneer jy terug gaan na instellings, generaal, Network jy sal nou sien dat die internet Tetherin g is ‘Off’ (in teenstelling met ‘ingestel’)

If you now tap on the “ Internet Tethering “, you get a new screen that allows you to enable it As jy nou die kraan op die “Internet boxen”, kry jy ‘n nuwe skerm waarmee jy in staat te stel dit

When you have this enabled the you can share the internet connection from your mobile and use over bluetooth or usb cable with other devices.. Wanneer het jy dit kon die jy die internet uit kan deel jou selfoon en gebruik meer as bluetooth of usb kabel met ander toestelle ..

 • Share / Bookmark
Categories: Uncategorized Categories: Uncategorized

Examples updated on website How to insert the Rebel unlock simcard in to various mobile phones to unlock and use on any network Voorbeelde updated on site Hoe om die Rebel voeg ontsluit in die simkaart na verskeie selfone te ontsluit en gebruik op enige netwerk

July 28th, 2009 admin No comments 28 Julie 2009 admin No comments

Faq page updated with New pictorial guides for users dont have access to You tube Video Demos for unlocking using rebel simcard. Faq bladsy opgedateer met die Nuwe geïllustreerde gids vir gebruikers dont toegang het tot U buis Video Demo vir ontsluit met behulp van rebelleer simkaart.

How To Insert Rebel Sim in to a mobile phone to unlock

How Cut the Network Simcard Safely Using the Network Simcard Cutter

Example How to Insert Rebel Sim I or II Cut Design Alcatel OTE 227

Example How to Insert Rebel Sim I or II Cut Design Apple iphone 3G

Example How to Insert Rebel Sim I No Cut Design Apple iphone 3G

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Blackberry Pearl 8100

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Blackberry Curve 8310

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Blackberry Bold 9000

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to HTC Touch Diamond

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to HTC Google G1

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to HTC TYTN II

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to HTC S740 Innovation

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to HTC MDA Vario III

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to LG KM 900 Arena

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to LG KU 580

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to LG KP 500

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to LG KE 580

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to LG KP 130

Example How to Insert Rebel Sim I Cut Design in to Nokia 3110

Example How to Insert Rebel Sim I Cut Design in to Nokia N73

Example How to Insert Rebel Sim I Cut Design in to Nokia 6288

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia N95/N958GB

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia 8800 Arte

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia N82

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia 1208

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia 6300

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia 6500 Classic

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Nokia 6500 Slide

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sagem MY 411cv

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Samsung M300

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sony Ericsson J132

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sony Ericsson K660/K660i

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sony Ericsson T303

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sony Ericsson W395

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sony Ericsson W705

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sony Ericsson W810

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sharp 904

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sharp 906i

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Sharp 920SH

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to Virgin Fly

Example How to Insert Rebel Sim II Cut Design in to ZTE X760 Vegas

home_page_unlock

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1 Kategorieë: iPhone 2.2.1

Rebel Sim II unlocking Blackberry Pearl 8100 to use on any network

July 24th, 2009 admin No comments

Rebel Sim II unlocking Blackberry Pearl 8100 to use on any network using Mode 5 of rebel sim II

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1

Rebel Simcard II unlocking sharp softbank 904 to any network

July 18th, 2009 admin No comments

Sharp

Camera Functions working 100 % Calls in and out in 2G and 3G

Unlock for any network and use any simcard you like.

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1

Rebel Sim II unlocking Blackberry Bold 9000 to use on any network

July 17th, 2009 admin No comments

The Rebel Sim II Video Showing Unlocking of the Blackberry Bold 9000 to any network using Mode 5 of rebel sim II

 • Share / Bookmark
Categories: iPhone 2.2.1


Rebel Simcard Unlock phones without loss of Warranty is Digg proof thanks to caching by WP Super Cache
// //

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Languages available for translation for Rebel Simcard Website